Статут

artliceum-admin

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням засновника
від 09.08.2018 № 8

СТАТУТ

ХАРКІВСЬКОГО ПРИВАТНОГО
АКАДЕМІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ЛІЦЕЮ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Харків — 2018

1. Загальні положення

1.1. ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі Ліцей) знаходиться у приватній власності.
1.2. Засновником Ліцею є Лук’янович Олександр Володимирович (далі – Засновник), громадянин України.
1.3. Місцезнаходження Ліцею: вул. Шевченко, буд. 24. м. Харків, 61013.
1.4. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Основним видом діяльності Ліцею є діяльність у сфері загальної середньої освіти. Ліцей проводить освітню діяльність за умови наявності ліцензії, виданої в установленому законом порядку.
1.5. Ліцей є закладом середньої освіти ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту за художньо-естетичним напрямом.
1.7. Ліцей діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником.
1.6. Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, класи (групи) допрофільної освіти (8-9 класи).
Ліцей може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, інтернати з частковим або повним утриманням учнів Ліцею, у тому числі за рахунок Засновника.
Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
1.7. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум за академічним напрямом, виявлення та навчання талановитої молоді.
1.8. Головними завданнями Ліцею є:
- виховання громадянина України;
- формування особистості учня Ліцею, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка учнів Ліцею до подальшої освіти і трудової діяльності;
- виховання в учнів Ліцею поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- забезпечення реалізація права учнів Ліцею на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів ліцею;
- забезпечення соціального захисту учнів Ліцею, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
- реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;
- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.
1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями органів управління системою загальної середньої освіти, цим Статутом.
1.10. Ліцей самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.
1.11. Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання Державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- прозорість, інформаційну відкритість.
1.12. Мовою навчання і виховання у Ліцеї є державна мова.
1.13. Автономія Ліцею визначається його правом:
- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
- проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;
- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
- самостійно формувати освітню програму;
- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Ліцею;
- проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів Ліцею, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;
- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу;
- впроваджувати експериментальні програми;
- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
- відповідно до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;
- встановлювати власну символіку та атрибути;
- користуватись пільгами, передбаченими державою;
- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
1.14. Ліцей зобов’язаний:
- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
- задовільняти потреби громадян в здобутті повної загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум за академічним напрямом;
- забезпечувати єдність навчання та виховання;
- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;
- забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
- охороняти життя і здоров’я учнів Ліцею, педагогічних та інших працівників Ліцею;
- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати та поновлювати матеріальну базу;
- забезпечувати видачу учням Ліцею документів про освіту встановленого зразка;
- здійснювати інші повноваження делеговані Засновником.
1.15. У Ліцеї можуть створюватись та функціонувати:
- структурні підрозділи;
- науково-методична рада Ліцею;
- методичні об’єднання педагогічних працівників;
- класи допрофільного навчання (8-9 класи);
- художні гуртки;
- психологічна служба;
- інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.
1.16. Медичне обслуговування учнів Ліцею здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Ліцею освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.17. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.18. Найменування Ліцею:
- Повна назва:
ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- Скорочена назва:
ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ, ХАХЛ.

2. Організація освітнього процессу

2.1. Ліцей проводить свою діяльність на відповідному рівні загальної середньої освіти.
2.2. Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою Ліцею.
2.3. Освітній процес у Ліцеї здійснюється відповідно до освітньої програми, схваленої педагогічною радою ліцею та затвердженої директором Ліцею. На основі освітньої програми Ліцей складає та затверджує навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу.
2.4. Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
2.5. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
2.6. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Статуту Ліцею з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
2.7. Ліцей здійснює освітній процес за денною формою навчання.
2.8. Освітній процес у Ліцеї здійснюється за груповою формою навчання.
2.9. Класи у Ліцеї формуються за погодженням із Засновником згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Ліцею.
2.10. Поділ класів на групи здійснюється за рішенням педагогічної ради з урахуванням умов роботи Ліцею і пропозицій батьків або осіб, що їх замінюють.
2.11. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за 5-6 денним режимом навчання в залежності від кількості класів мережі Ліцею.
2.12. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Правила конкурсного приймання та порядок зарахування учнів до Ліцею затверджується директором Ліцею та погоджується із Засновником.
Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, що їх замінюють, з правилами конкурсного приймання та порядком зарахування до Ліцею, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
2.13. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про відповідний рівень освіти та угоди з батьками учнів, або особами, які їх замінюють. Зарахування здійснюється як правило до початку навчального року. За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір учнів та їх зарахування для навчанні в Ліцеї після початку навчального року.
Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.
2.14. Переведення учнів Ліцею до наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.15. У разі переходу учнів для здобуття освіти до іншого навчального закладу в межах міста Харкова батьки або особи, що їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. У разі вибуття учнів за межі міста Харкова батьки або особи, що їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причин вибуття.
2.16. Порядок відрахування учнів з Ліцею визначається цим Статутом та договором, укладеним з батьками або особами, що їх замінюють.
2.17. Учні Ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із Ліцею.
2.18. За рішенням педагогічної ради Ліцею, погодженим з відповідним територіальним органом управління системою загальною середньою освітою за неодноразові порушення цього Статуту та умов договору з батьками учнів, або особами, які їх замінюють, та в разі нездійснення оплати за навчальні послуги допускається відрахування учнів з Ліцею та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання. Питання щодо відрахування учнів Ліцею за результатами навчання та порушення правил внутрішнього розпорядку Ліцею розглядається педагогічною радою в присутності хоча б одного з його батьків або особи, яка їх замінює. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою відраховані учні переводяться до навчального закладу за місцем проживання.
Про можливе відрахування батьки учня або особи, що їх замінюють, повинні бути проінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування про це письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня.
Батьки або особи, що їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради Ліцею про відрахування дитини до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
2.19. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Ліцеєм в межах часу, передбаченим робочим навчальним планом, відповідно до Закону «Про загальну середню освіту».
2.20. Навчальний рік поділяється на семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
2.21. Відволікання учнів Ліцею від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.22. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше 30 календарних днів.
2.23. Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, а великої перерви – 20 хвилин після 2 або 3 уроку. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.
2.24. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Розклад уроків затверджується директором Ліцею та погоджується радою Ліцею і органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.25. Тижневий режим роботи Ліцею фіксується у розкладі навчальних занять. Зміни часу, розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації Ліцею забороняється.
2.26. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом i спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. Позакласна та позаурочна робота, а також культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.
2.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.28. У Ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
2.29. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві про базову загальну середню освіту, атестаті про повну загальну середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестрами, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.30. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.31. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.
2.32. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
2.33. Учням, які закінчили Ліцей, видається документ про отримання відповідного рівня освіти: свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.
2.34. За успіхи у навчанні для учнів встановлені такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради Ліцею і в межах коштів, передбачених на ці цілі).
2.35. Виховання учнів у Ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.
2.36. Цілі виховного процесу в Ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
2.37. У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
2.38. Примусове залучення учнів Ліцею до вступу у будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
2.39. Дисципліна в Ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3. Учасники освітнього процессу

3.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є:
- учні Ліцею;
- директор Ліцею;
- педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки учнів Ліцею, або особи, які їх замінюють. .
3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.
3.3. Учні ліцею мають право на:
- навчання академічну мобільність;
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.
3.4. Учні Ліцею зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг;
- забезпечувати збереження майна Ліцею.
Учні Ліцею мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та документами Ліцею.
3.5. Учні Ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.
3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.
3.8. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Ліцею.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
3.11. Директор Ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітніми програмами закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.
3.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.
За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
3.14. Педагогічні працівники Ліцею мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- проходити сертифікацію на добровільних засадах;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
- отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладом освіти;
- проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;
- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- порушення питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.15. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення учнями Ліцею передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей учнів Ліцею, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями Ліцею в освітньому процесі та науковій діяльності;
- оволодівати педагогічними технологіями, їх адаптацією до своїх умов;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати в учнів Ліцею усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати в учнів Ліцею повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати в учнів Ліцею прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати учнів Ліцею під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня Ліцею, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та Правил внутрішнього розпорядку Ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;
- бути присутнім або брати участь у роботі всіх громадських, раніше спланованих заходів у Ліцеї та поза ним, в разі необхідності заміняти відсутніх педагогічних працівників, відвідувати бібліотеки, вивчати передовий педагогічний досвід, займатися розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також позакласної роботи;
- організовувати й проводити методичні теоретичні та практичні семінари;
- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;
- виконувати накази і розпорядження директора Ліцею;
- вести відповідну документацію;
- сприяти зростанню іміджу Ліцею;
- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;
- здійснювати контроль за збереженням майна Ліцею.
3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
3.17. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.
3.18. Батьки учнів Ліцею та особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати форми навчання для неповнолітніх дітей;
- приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності Ліцею;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
- захищати законні інтереси дітей.
3.19. Батьки та особи, які їх заміняють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.
3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4. Управління Ліцеєм та громадське самоврядування Ліцею

4.1. Керівництво Ліцеєм здійснює директор Ліцею, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Директор Ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.
4.2. Директор Ліцею призначається та звільняється з посади рішенням Засновника. Директор Ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника Ліцею, затвердженим Засновником.
Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його призначення визначаються Положенням про конкурс на посаду директора Ліцею.
4.3. Директор Ліцею в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Ліцею;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Ліцею;
- призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Ліцею;
- сприяє здоровому способу життя учнів Ліцею та працівників Ліцею;
- здійснює інші повноваження, що делеговані Засновником Ліцею та передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
4.4. Директор Ліцею є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління Ліцею. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
4.6. Педагогічна рада Ліцею:
- планує роботу Ліцею;
- схвалює освітню програму Ліцею та оцінює результативність її виконання;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
- приймає рішення щодо переведення учнів Ліцею до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів Ліцею, працівників Ліцею та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності учнів Ліцею, працівників Ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею та проведення громадської акредитації Ліцею;
- розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом до її повноважень.
Рішення педагогічної ради Ліцею вводяться в дію наказом директора Ліцею.
4.7. У Ліцеї можуть створюватися та діяти органи самоврядування:
- органи самоврядування працівників Ліцею;
- органи самоврядування учнів Ліцею;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція колективу Ліцею, що скликається не менше одного разу на рік.
4.9. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників Ліцею – зборами трудового колективу;
- учнів Ліцею – класними учнівськими зборами;
- батьків – класними батьківськими зборами.
4.10. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників ліцею – 10, учнів – 10, батьків і представників громадськості – 10. Термін її повноважень становить 1 рік.
4.11. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.
4.12. Право скликати збори мають голова ради Ліцею, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, Засновник.
4.13. Конференція:
- обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради Ліцею про роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Ліцею;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ліцею;
- визначає стратегії виховання та навчання;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
- у разі, коли директор не виконує або неналежно виконує свої обов’язки, порушує клопотання перед Засновником про його невідповідність посаді.
Головною функцією зборів є вирішення кардинальних питань всіх сфер життєдіяльності Ліцею.
4.14. У період між конференціями колективу Ліцею діє рада Ліцею.
4.15. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
- розширення колегіальних форм управління Ліцеєм;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.16. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в Ліцеї;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.17. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ліцею, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією колективу ліцею. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.18. Рада Ліцею діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
4.19. Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
4.20. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
4.21. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Ліцею, Засновника, а також членів ради.
4.22. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
4.23. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Ліцею, доводяться у 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
4.24. У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації ліцею.
4.25. Очолює раду Ліцею голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
4.26. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
4.27. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.28. Рада Ліцею:
- організовує виконання рішень загальних зборів учасників навчально-виховного процесу;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
- погоджує розмір плати за навчання, додаткові освітні послуги;
- вирішую питання звільнення окремих учнів від плати за навчання або встановлення пільгового розміру плати за навчання;
- погоджує режим роботи Ліцею;
- сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та Засновника пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання про здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.29. Засновник Ліцею:
- призначає та звільняє директора Ліцею;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
4.36. Учнівські збори Ліцею (класу) — колективний орган учнівського самоврядування.
4.37. Основною структурною ланкою Ліцею є клас — колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Ліцею на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку. Наповнюваність класу не повинна перевищувати 30 учнів.
4.38. Учнівські збори Ліцею (класу):
- обирають орган учнівського самоврядування Ліцею (класу);
- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;
- розглядають інші питання внутрішнього життя учнівського колективу.
4.39. Батьківські збори Ліцею (класу) — колективний орган батьківського самоврядування.
4.40. Батьківські збори Ліцею (класу):
- обирають органи батьківського самоврядування;
- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
- вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Ліцеї;
- запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Ліцею для обговорення стану i перспектив роботи класу i Ліцею, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

5. Прозорість та інформаційна відкритість Ліцею

5.1. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Ліцею.
5.2. Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:
- Статут Ліцею;
- структура та органи управління Ліцеєм;
- кадровий склад Ліцею згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в Ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- фактична кількість осіб, які навчаються у Ліцеї;
- мова освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення Ліцею (згідно з ліцензійними умовами);
- результати моніторингу якості освіти;
- річний звіт про діяльність Ліцею;
- правила прийому до Ліцею;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Ліцею або на вимогу законодавства.
5.3. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

6. Фінансово-господарська діяльність Ліцею

6.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису Ліцею є:
- кошти Засновника;
- батьківська плата за навчання;
- кошти фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;
- кошти, отримані від надання додаткових платних послуг;
- добровільні грошові внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
- кредити банків.
6.3. Контроль за правильним використанням коштів здійснює Засновник і рада Ліцею.
6.4. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.
6.5. Для здійснення статутних повноважень Ліцей може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок, тощо.
6.6. Виконання додаткових робіт (платних послуг) здійснюється у порядку, встановленому законами України, за договірними цінами.
6.7. Ліцей надає освітні послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами і тарифами.
6.8. Кошти, отримані від надання освітніх послуг, використовуються для оплати праці працівникам Ліцею, покращення матеріально-технічної баз Ліцею, відрахувань Засновнику і відрахувань на соціальні заходи.
6.9. Ліцей має право відкривати розрахунковий і інші рахунки у відділеннях банків чинним порядком для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації Ліцею або в будь-якому банку України і інших держав з їх згоди відповідно до законодавства України.
6.10. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами.
6.12. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається чинним законодавством і ведеться самостійно.
6.13. Кошти Ліцею зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться в повному його розпорядженні. Невикористані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання Ліцеєм розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачене законодавством України.
6.14. Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності і веде статистичну звітність у відповідності з законодавством України.
6.15. Ліцей має право користуватись коротко- i довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується Ліцеєм для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів Ліцею.
6.16. Ліцей має право одержувати кредити зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на рахунок Ліцею і використовується їм самостійно.
6.17. Питання організації трудової діяльності в Ліцеї, форма, системи і розміри оплати праці регулюються чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними актами.
6.18. Внутрішніми нормативними актами, які не суперечать законодавству України, Ліцей може встановлювати додаткові трудові і соціальні пільги своїм працівникам.
6.19. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється відповідно до встановленого законодавством України порядку.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Ліцей має право відповідно до законодавства України укладати угоди i договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так i за її межами.

8. Контроль за діяльністю Ліцею

8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.
8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Ліцею та органу, що здійснював інституційний аудит.
8.7. Засновник Ліцею:
- здійснює контроль за дотриманням Статуту Ліцею;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею;
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

9. Реорганізація або ліквідація Ліцею

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає Засновник або господарський суд.
9.2. Реорганізація Ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.
9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів i кредиторів i розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс i надає його Засновнику.
9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
9.6. Ліквідація (або реорганізація) Ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством України.
9.7. При реорганізації чи ліквідації Ліцею учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України.
9.8. При реорганізації чи ліквідації Ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.
9.9. Ліцей вважається ліквідованим з моменту виключення його з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

10. Заключні положення

10.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
10.2. Зміни та доповнення (нова редакція) до Статуту затверджуються Засновником та набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.