Правила прийому

artliceum-admin

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора Харківського приватного
академічного художнього ліцею
Харківської області від 14.04.2019 № 20

ПРАВИЛА
КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ
до Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області

1. Загальні положення
1.1. Приймання учнів до Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, та на підставі п. 2.9. Статуту ліцею і схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та ради ліцею від 14.04.2018 (протокол № 1).
1.2. Правила прийому визначають порядок організації конкурсного приймання до Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області (далі Ліцей), порядок проведення вступного екзамену та порядок зарахування до Ліцею.
1.3. До 10-го класу Ліцею приймаються громадяни України, які мають базову загальну середню освіту, надали відповідний перелік документів, згідно із даними Правилами приймання, й успішно склали вступний екзамен до Ліцею.
1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, що закінчили дев’ять класів незалежно від місця проживання, що мають достатній рівень навчальних досягнень.
1.5. Прийом до Ліцею проводиться за результатом вступного екзамену, який здійснюється на безоплатній основі. Вступники складають вступний екзамен з рисунку. Прохідний бал вступного екзамену визначається приймальною комісією.
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Ліцею на дошці об’яв та на офіційному Інтернет-сайті ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Ліцею вивішується завдання вступного екзамену з рисунку із зазначенням вимог до екзаменаційних робіт, порядку їх оформлення.
2.3. Конкурсний екзамен проводиться в червні, після закінчення навчального року у 9 класах. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в серпні.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць на таких самих умовах, що й основне.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею за погодженням з радою Ліцею. Головою приймальної комісії є директор Ліцею. Адміністрація Ліцею за погодженням з радою Ліцею визначає чисельність приймальної комісії.
2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Ліцею. До заяви додається свідоцтво про базову загальну середню освіту (для вступників до 10-го класу) або табель успішності за 10 клас (для вступників до 11-го класу).
2.7. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-го класу Ліцею, проводяться у вигляді екзамену з рисунку (виконання художнього завдання).
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 11 класу Ліцею проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація Ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.
3.3. Завдання екзамену з рисунку із зазначенням вимог до змісту художніх робіт, порядку їх оформлення розробляються методичним об’єднанням вчителів художньо-естетичних дисциплін і затверджуються директором Ліцею.
3.4. Для проведення екзамену з рисунку (виконання художнього завдання) вступникам видається папір зі штампом Ліцею.
3.5. Тривалість екзамену з рисунку (виконання художнього завдання) визначає голова приймальної комісії.
3.6. Екзаменаційні роботи вступників зберігаються у Ліцеї закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Ліцею.
3.7. Результати конкурсного випробування оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.8. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Ліцею для загального ознайомлення.
3.9. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою можуть звільнятися від випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів за рішенням приймальної комісії.
3.10. Вступникі, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Ліцею.
3.11. Вступникі, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин до подальшої участі в конкурсі не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідних органів управління освіти, які створюють власну апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.4. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.5. Зарахування учнів до Ліцею відбувається на підставі результатів вступного екзамену з рисунку. Для зарахування до Ліцею надається заява батьків або осіб, які їх замінюють, особова справа учня, свідоцтво про народження (копія), медична карта дитини (форма № 026/у), медична довідка (лікарський консультативний висновок) (форма № 086/о), медична довідка про профілактичні щеплення (форма № 063/о).
4.5. Учні, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор Ліцею несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного приймання.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею та його результатами покладається на відповідний орган управління освіти.
5.3. При порушенні навчальним закладом Правил конкурсного приймання рішенням відповідного органу управління освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освіти, що прийняв це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.