Звітування директора

artliceum-admin

Звіт
директора Харківського академічного художнього ліцею
про підсумки роботи за 2022/2023 навчальний рік

Упродовж 2022/2023 навчального року Харківським академічним художнім ліцеєм здійснювалася цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, виконання постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти.
Основними документами, що регламентують діяльність закладів освіти є Закони України «Про освіту» «Про повну загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і повної середньої освіти. З цього навчального року ми працюємо за новим Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти.
Згідно із Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», з метою якісного оновленням змісту освіти на потребу сучасного життя, згідно із запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг, необхідністю кардинальних змін у роботі, спрямованих на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, розроблено «Стратегію розвитку Харківського академічного художнього ліцею на 2020-2025 роки».
«Стратегію розвитку» створено у відповідності з особливостями й умовами діяльності як-то: тип закладу – ліцей, мова навчання – українська; формуванням контингенту здобувачів освіти; обсягами та джерелами фінансування.
Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовищ закладу освіти, анкетування учнів, батьків та вчителів виявив проблеми, на розв’язання яких було складено проекти терміном до 2025 року.
«Річний план роботи ліцею на 2022/2023 навчальний рік», що реалізує Стратегію розвитку цього року навчання, уміщує також розділи, традиційні для ліцею, які розширюють проекти Стратегії розвитку закладу.
До розроблення стратегії та річного плану ліцею залучаються всі учасники освітнього процесу: учителі, учні, батьки учнів. В ліцеї проводилося анкетування вчителів, учнів та їхніх батьків, яке складає основу аналізу стану управлінських процесів у ліцеї. Протягом навчального року члени адміністрації відстежували виконання річного плану роботи, вносили відмітки про виконання, за необхідності чи наявності поважних причин коригувалися терміни виконання.
В ліцеї здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності, до якого залучаються всі групи учасників освітнього процесу. За його результатами буде розроблено річний план роботи ліцею на наступний навчальний рік.
Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. ЇЇ діяльність спрямовується на реалізацію Стратегії розвитку ліцею та річного плану роботи. Протягом навчального року проводились засідання педагогічної ради з нагальних питань.
У ліцеї створено відносини довіри та прозорості. Створено та підтримується в актуальному стані офіційний сайт ліцею.
Забезпечується змістовне наповнення та своєчасне оновлення інформаційних ресурсів на сайті та інформаційних стендах у приміщеннях ліцею. Згідно із Законом України організовано особистий прийом громадян членами адміністрації. У 2022 році для задоволення потреб у вільному доступі до інформації було створено сторінки ліцею в соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук, що дозволяє оперативно транслювати загальноліцейські заходи, класні свята, розміщувати фотографії з уроків, заходів, знайомити зацікавлене коло учасників освітнього процесу з новинами життя ліцейської родини.
Адміністрація ліцею проводила прийом громадян регулярно у встановлені терміни.
У роботі зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію дотримувалися вимоги нормативних документів. Звернення громадян розглядалися в установленому порядку.
За період роботи з 01.01.2022 по 29.12.2022 до ліцею запитів на публічну інформацію та звернень не надходило.
Концептуальні ідеї впливу закладу освіти на учасників освітнього процесу закладено в місії ліцею, яка є основою для визначення візії, цінностей і принципів діяльності, його представлення в зовнішньому середовищі та формування іміджу.
Головним завданням ліцею є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам, насамперед особистості, а також суспільства.
Спираючись на державну політику в системі освіти та аналіз діяльності закладу, враховуючи соціальне замовлення з метою реалізації місії ліцею, максимального наближення до ідеальної моделі випускника, у 2022/2023 навчальному році діяльність колективу ліцею була спрямована на реалізацію проектів Стратегії розвитку ліцею.
До структури Харківського академічного художнього ліцею входить ліцей – заклад освіти ІІІ ступеня з художньо-естетичним профілем навчання.
Мова навчання – українська.
Навчання організовано в одну зміну при шестиденному робочому тижні.
У ліцеї в 2022\2023 навчальному році навчалося 10 учнів в 2 класах.
Наповнюваність класів у ліцеї не перевищує 25 учнів.
Освітній процес у ліцеї здійснюється на засадах людиноцентризму, конструктивної співпраці учасників освітнього процесу в ході прийняття управлінських рішень, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
Педагогічний колектив у межах проекту «Система забезпечення якості освіти» працює над підвищенням якості освітніх послуг. Порівняльний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища закладу освіти свідчить про зростання довіри до результатів навчання.
У поточному році більше уваги вчителі ліцею приділяли висвітленню системи оцінювання учнів для кожної окремої групи учасників освітнього процесу: учнів, батьків.
У ліцеї оприлюднено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, що робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в ліцеї розроблено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України нормативними документами:
- наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
- наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.
За результатами самоаналізу учителі розробляють власні критерії оцінювання, адаптують критерії МОНУ до умов роботи закладу, використовують виключно рекомендації МОНУ.
Для оцінювання здобувачів освіти учителі використовують поточне оцінювання, формувальне, самооцінювання учнями, взаємне оцінювання учнів, підсумкове оцінювання.
Учні систематично отримують інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень. Згідно з результатами анкетування учнів 62,3% опитаних указали, що отримують інформацію про критерії, правила й процедури оцінювання навчальних досягнень; 31,2% – отримують у разі звернення до вчителя; 6,5% – не отримує.
Більшість здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.
Учні відповіли, що учителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують, інші зазначили, що учителі в переважній більшості пояснюють вимоги до оцінювання, аргументують оцінку лише на прохання, і лише 1 учень указав, що вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання та відмовляються обґрунтувати оцінку навіть на прохання.
Отож можна стверджувати, що система оцінювання в ліцеї сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.
Застосування внутрішнього моніторингу передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного учня.
У ліцеї проводиться моніторинг результатів навчання здобувачів освіти.
2022/2023 навчальний рік учні ліцею закінчили з такими показниками:
- на високому рівні – 27,8% (у порівнянні з минулим навчальним роком показник збільшився на 5,8%);
- на достатньому рівні – 66,6% (у порівнянні з минулим навчальним роком показник зменшився на 4,4%);
- на середньому рівні – 5,6% (у порівнянні з минулим навчальним роком показник збільшився на 5,6%);
- на початковому рівні – 0%.
Із порівняння з минулим навчальним роком рівня навчальних досягнень учнів видно, що їхня навчальна діяльність поліпшилась: збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому рівні, зменшилася кількість учнів, які навчаються достатньому та середньому рівнях.
Разом з тим рівень навчальних досягнень учнів у 2022/2023 навчальному році в середньому по ліцею в порівнянні з минулим навчальним роком не змінився, середній показник складає 9,1 бали.
Аналіз навчальних досягнень учнів 10-11-х класів свідчить про те, що по ліцею в цілому рівень навчальних досягнень учнів порівняно з минулим навчальним роком не погіршився. Це є показником стабільної динаміки в організації навчально-виховного процесу.
За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються відповідні рішення щодо їх коригування. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися.
Як підсумок, можна констатувати, що в ліцеї забезпечується прозорість діяльності й готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.
З метою підвищення результативності ЗНО випускників розглядаємо можливості виділення додаткових годин на предмети, які найчастіше обирають випускники, або ті, які є обов’язковими (через години факультативних занять, ІГЗ, авторські курси).
За підсумками участі у конкурсах учнів нагороджували грамотами.
Створення освітнього середовища, що розвиває та мотивує до навчання, вільного від насильства та дискримінації, здатного забезпечувати комфортні й безпечні умови, – одне з ключових питань спільної роботи всіх учасників освітнього процесу.
У будь-якому закладі освіти закладаються основи доброчесності суспільства. Для забезпечення формування та реалізації політики академічної доброчесності в ліцеї:
- проводяться інструктивні наради з учителями щодо недопущення та викриття випадків порушення академічної доброчесності;
- проводяться класні години відповідної тематики (шкода списування, захист авторського права…) та за потребою – індивідуальні бесіди;
- учителі розробляють завдання підсумкових робіт різнорівневі та індивідуальні для забезпечення особистого виконання та унеможливлення списування.
У ліцеї розроблені та реалізуються заходи із запобігання та протидії булінгу й проявам дискримінації. Адміністрація та педагогічний колектив ліцею ознайомлюються з нормативно-правовими документами з цих питань.
На виконання наказу МОН від 28.12.2019 № 1664 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» у ліцеї призначено особу, відповідальну за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), та процедуру подання заяв заступника директора з навчально-виховної роботи Русанову Тетяну Володимирівну. Створено комісію з розгляду випадків булінгу в ліцеї, розроблено алгоритм дій у випадку виявлення булінгу (наказ від 18.01.2023 № 14 «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу в ліцеї»). З учнями ліцею та їхніми батьками проводиться роз’яснювальна робота з питань запобігання та протидію булінгу. На інформаційних стендах розміщено телефони довіри. Уся інформація розміщена на офіційному сайті ліцею.
Також з метою запобігання та протидії булінгу налагоджено співпрацю зі шкільними офіцерами поліції, Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (за згодою), Службою у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради (за згодою); Центру соціальних служб Київського району м. Харкова (за згодою).
Як результат роботи – відсутність звернень щодо випадків булінгу.
У ліцеї розроблено Правила поведінки для учнів. Вони складаються з таких розділів: загальні правила поведінки, поведінка на уроках, після закінчення уроків, поведінка учнів у їдальні, прикінцеві положення. Учасники освітнього процесу ознайомлені з Правилами для учнів, які розміщено в навчальних кабінетах у класних куточках, на сайті ліцею та стенді «Інформація для батьків». Класні керівники ознайомлюють учнів з Правилами на виховних годинах. Систематична робота вчителів над роз’ясненням необхідності дотримання Правил учнями ліцею має позитивні результати й опосередковано пов’язана з дитячим травматизмом.
Належна увага в ліцеї приділяється попередженню всіх видів дитячого травматизму. З учнями проводяться бесіди певної тематики. Питання запобігання дитячого травматизму розглядаються на батьківських зборах, на нарадах при директорові. З учнями проводяться тематичні виховні години, виступи агідбригад, конкурси малюнків, співпраця з фаховими спеціалістами. Так у 2022/2023 навчальному році не було зафіксовано жодного випадку травмування в навчально-виховному процесі. Під час перерви через порушення правил поведінки учень ліцею отримав травму. Випадків травмування у побуті не було зафіксовано.
Соціальний захист дітей у ліцеї здійснюється на підставі чинних нормативних документів:
- Закону України «Про охорону дитинства»;
- Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;
- Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
- Листа Міністерства освіти і науки України від 24.07. 2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби».
Заступником директора з навчально-виховної роботи Русановою Т.В. складено списки учнів облікових категорій.
Мотиваційна підтримка учнів у ліцеї здійснюється через заохочення:
- грамотами ліцею за участь у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
- подяками за допомогу в підготовці та участі в ліцейських та районних виховних заходах.
Ще один із напрямків діяльності освітнього закладу – охорона дитинства.
Особлива увага в цій роботі приділяється питанням відповідальності батьків за виховання та навчанння дітей, створенню сприятливих умов для фізичного, психологічного, соціального й духовного розвитку кожного учня ліцею.
З метою попередження скоєння дітьми правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у ліцеї ведеться профілактична робота: виховні заходи, класні години, профілактичні бесіди, зустрічі зі шкільними офіцерами поліції. Програму «Шкільний офіцер поліції» у навчальних закладах країни, у тому числі й у ліцеї, було запроваджено з 2017/2018 навчального року, яка реалізується по теперішній час.
За навчальним закладом закріплено працівників поліції, які проводять роз’яснювальну роботу з учнями ліцею щодо дотриманням правопорядку неповнолітніми, заходи, спрамовані на попередження правопорушень підлітками. У ліцеї складено та затвержжено графік роботи шкільних офіцерів поліції. У разі необхідності вони проводять позапланові заходи. Завдяки такій профілактичній роботі в ліцеї немає учнів, які перебувають на обліку за скоєння правопорушень.
Дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм у ліцеї здійснюється відповідно до чинних нормативних вимог:
- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» зі змінами, внесеним згідно з Постановою КМ № 741 від 05.10.2016;
- Положення про розробку Інструкції з ОП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики від 30.03.2017 № 526;
- Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2001 № 270 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 76 від 11.02.2016;
- Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 № 659;
- Правил пожежної безпеки для закладів освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974.
З метою дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки:
- на початку навчального року з учнями 10-11-х класів проводяться вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, які фіксуються в щоденниках учнів, класних журналах та журналах вступних інструктажів з безпеки життєдіяльності;
- у навчальних кабінетах та спортивній залі проводяться первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності;
- під час проведення лабораторних та практичних робіт з хімії, біології, фізики та інформатики учителі слідкують за роботою учнів упродовж усієї роботи;
- заклад освіти забезпечений вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння;
- під час проведення тренувальної евакуацію учнів та працівників ліцею відпрацьовувалися вправи з гасіння пожежі різними засобами пожежогасіння.
З метою дотримання санітарно-гігієнічних норм:
- у ліцеї створені відповідні умови в навчальних кабінетах та інших приміщеннях відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2022 року № 220;
- навчальні кабінети забезпечені інвентарем для прибирання приміщень, миючими та дезінфікуючими засобами;
- учні ліцею забезпечені туалетним папером та паперовими рушниками;
- проводиться генеральне прибирання навчальних кабінетів та інших приміщень;
- парти, за якими навчаються учні, відповідають їх зросту та санітарно-гігієнічним вимогам.
Ефективний підбір і ростановка кадрів, забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників реалізується через проєкти «Підвищення професійної майстерності педагогів», «Дистанційна освіта», «Мотивація педагогічних кадрів».
На сьогодні в ліцеї працює 9 учителів, вищу освіту має 9 учитель. За кваліфікаційними категоріями учителі, які на сьогодні працюють. розподілилися таким чином: — «спеціаліст вищої категорії» – 5 учителів; — «спеціаліст першої категорії» – 2 учителі; — «спеціаліст другої категорії» – 2 учителі.
Один із показників високого рівня професіоналізму – педагогічні звання: «учителів-методистів» – 2, «старших учителів» – 0.
Проходження атестації – одна із форм мотивації до професійного зростання.У 2022 році в ліцеї атестацій не було.
За стажем педагогічної діяльності більше 20 років працює 4 педагогів, що складає 45,4% від загальної кількості вчителів, 10-20 років – 5 учителів (54,6%).
У колективі підтримується єдиний педагогічний стиль, рисами якого є опора на особистість учня, визнання його соціальної цінності.
Календарний план – основний робочий документ учителя, який визначає його педагогічну діяльність та слугує досягненню очікуваних результатів навчання. Календарно-тематичне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими вчителями методичного об’єднання. При розробленні календарно-тематичного планування враховуються: державні стандарти загальної середньої освіти, навчальні програми предметів, освітня програма ліцею. Календарно-тематичне планування складається вчителем на кожен семестр окремо. Зазвичай учитель разом із учнями визначають цілі навчання. Далі учні самостійно регулюють власну навчальну діяльність, а вчитель надає необхідну підтримку. Кожен учитель ліцею (100%) склав та використовував календарно-тематичне планування у відповідності з освітньою програмою ліцею із дотриманням нормативних вимог.
Усі педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.
У закладі освіти створено умови для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
Протягом року відбувалося опанування педагогічними працівниками ліцею технологіями, техніками та прийомами організації дистанційного навчання.
Учителі ліцею продовжили опанування освітніми платформами Zoom, Мій клас, та продовжують працювати над підвищенням рівня уроків у дистанційній формі.
Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників.
Учителі ліцею за результативну роботу з обдарованими учнями, плідну роботу в кабінеті, активну участь у представницькій діяльності нагородждуються грамотами ліцею, грамотами Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
У ліцеї створено умови для рухової активності педагогів. За сприятливих умов учителі з дітьми під час великих перерв проводять рухливі ігри на свіжому повітрі подвір’я ліцею.
Управління ліцеєм
Ефективність управління ліцеєм забезпечує проєктно-цільовий метод.
Актуальною залишається основна складова – організація освітнього процесу, що забезпечує рівень навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його здібностей.
Робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників стає постійною, є вимогою часу та потребує використання різних форм, можливостей та уподобань.
Підбір кадрового складу забезпечує відкритість усього колективу до нововведень в умовах динамічного розвитку системи освіти. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації відбувається з метою забезпечення потреб учнів, пов’язаних із запровадженням різних форм навчання. Запровадження, організація дистанційної та змішаної форм навчання стали поштовхом до опанування новими освітніми ресурсами.
Продовжуємо роботу із забезпечення тісної взаємодії ЗЗСО-ЗВО з метою реалізації безперервної освіти. Карантинні обмеження викликали зміни у формах роботи.
Харківський академічний художній ліцей має угоду про співробітництво із Харківським національним університетом міського господарства ім. Бекетова, Харківською академією дизайну та мистецтв.
Педагогічна та батьківська громадськість залучаються до управління закладом освіти. У ліцеї створена й працює батьківська рада та рада закладу. Питання діяльності закладу освіти обговорюються на засіданнях, приймаються рішення, які потім спільно втілюються в життя. Серед таких питань на часі – створення освітньої програми, річного плану ліцею, плану роботи закладу на наступний навчальний рік. Спільно вирішуються питання морального заохочення учнів та батьків, питання покращення матеріально-технічної бази ліцею, робочі питання, що стосуються різних напрямків діяльності ліцею.
Наприкінці хочу подякувати педагогічному колективу ліцею, батькам, учням за плідну роботу в цьому навчальному році. Дякую за увагу.

РІШЕННЯ
конференції
Харківського приватного академічного
художнього ліцею Харківської області
від 23.06.2023

1. Діяльність директора Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області вважати задовільною.
За – 15, проти – 0, утримались – 0.
3. Усю діяльність ліцею спрямувати на удосконалення результативності роботи через упровадження Стратегії розвитку Харківського приватного академічного художнього Харківської області на 2021-2025 роки.