Звітування директора

artliceum-admin

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ В 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Дата: 26 Июнь, 2020 // Автор: artliceum-admin // Просмотров: 1 //

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ЛІЦЕЮ
ПРО РОБОТУ В 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Протягом 2019/2020 навчального року робота директора ліцею ґрунтувалася на засадах Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Харківського академічного художнього ліцею, Концепції розвитку Харківського академічного художнього ліцею, інших нормативно-правових документів.

1. Діяльність по забезпеченню прав
особистості на освіту. Організація роботи ліцею

Для організації навчального процесу в ліцеї у 2019/2020 навчальному році разом було розроблено та затверджено освітню програму та робочий навчальний план ліцею на навчальний рік з урахуванням профілю навчання у 10-11-х класах, проведений набір учнів у ліцей на конкурсній основі у 10-ті класи, визначений склад учнів 10-11-х класів, мережа з урахуванням руху за літо і нового конкурсного набору, забезпечений організований початок та закінчення навчального року, семестрів, з урахуванням медико-педагогічних даних визначені групи для навчальних занять по фізкультурі, склад спеціальної медичної групи, визначений склад педагогічних кадрів, класних керівників ліцейських класів, розподілено навчальне навантаження викладачів ліцею.
Напередодні початку навчального року проведений аналіз програмно-методичного забезпечення освітнього процесу у відповідності до освітньої програми та робочого навчального плану. В навчальному процесі використовувались державні навчальні програми з предметів рівня стандарту, академічного рівня та профільного рівня. Для викладання предметів профільного циклу використовувалися авторські навчальні програми (академічний рисунок, академічний живопис, історія образотворчого мистецтва) та факультативів (кольорознавство, начерки і замальовки).
З урахуванням вимог санітарних правил і норм для забезпечення повноцінного інтелектуального і психічного розвитку учнів був розроблений і погоджений з органами санітарно-епідеміологічного нагляду педагогічно і медично-обґрунтований розклад занять 10-11-х класів. У відповідності до робочого навчального плану учні розподілами на групи для вивчення предметів англійська мова, захист Вітчизни, академічний рисунок, академічний живопис.
Підготовлено до початку навчального року навчальну документацію: класні журнали, журнали обліку роботи гуртків і факультативів, особові справи учнів, погоджені календарні плани вчителів, плани виховної роботи класних керівників. Вивчений склад учнів і підготовлено статистичну звітність про пільговий контингент учнів, які навчаються в ліцеї.
З метою успішного набору до 10-х класів на 2020/2021 навчальний рік: проведено дні відкритих дверей в ліцеї; затверджено склад комісії з прийому учнів; проведено співбесіду з учнями, які вступають до ліцею; розроблений розклад проведення творчого конкурсу, підготовлені конкурсні завдання для осіб, що поступають у ліцей.
Був складений, погоджений педагогічною радою і затверджений разом з радою ліцею річний план роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік.
Одним з пріоритетних напрямків в системі роботи освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. Особливо ця пріоритетність характерна для профільних навчальних закладів.
У рамках роботи з обдарованими учнями адміністрація ліцею у 2019/2020 навчальному році здійснила такі заходи: створений ліцейський інформаційний банк даних про обдарованих учнів; оформлені порт-фоліо для роботи з обдарованою та талановитою молоддю; поновлені методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів.

2. Створення оптимальних умов для навчання, виховання та
всебічного розвитку учнів на основі принципів гуманізації,
демократизації, альтернативності, науковості сприятливих
умов для інтелектуального, фізичного, соціального ставлення особистості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей учнів з урахуванням їх пізнавальних
інтересів та нахилів

Для задоволення інтересів дітей, розвитку їх здібностей передбачено навчальному плані вивчення предметів профільного циклу: академічний рисунок, академічний живопис, історія образотворчого мистецтва; для забезпечення профільного навчання у варіативній частині були передбачено збільшення годин на вивчення предметів академічний рисунок і академічний живопис. Крім того введені факультативи “Начерки і замальовки”, “Кольорознавство”. Проводились додаткові індивідуальні і групові консультації з предметів: академічний рисунок, академічний живопис та композиція.
На виконання закону про мови ділова документація ведеться українською мовою; проведено опитування викладачів з метою виявлення рівня знання української мови; організовані заняття для викладачів з ділової української мови.
В рамках організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів в 2020 році в ліцеї було проведено роз’яснювальну роботу щодо документів, які визначають порядок реєстрації та проходження зовнішнього незалежного оцінювання випускниками ліцею 2020 року. Адміністрація ліцею надавала допомогу у визначенні предметів ЗНО, які необхідні для вступу до вищого навчального закладу, обраного випускником, в організації реєстрації випускників в якості учасників ЗНО та організації підготовки до складання тестів ЗНО.
Директор ліцею сприяє вчителям у використанні інноваційних технологій у системі викладання та проведення уроків. В ліцеї розроблена чітка система проведення уроків різних типів. Творчі знахідки вчителів рисунку та живопису використовуються на уроках української літератури, зарубіжної літератури, історії, історії образотворчого мистецтва.
Семестрові перегляди з рисунку, живопису, композиції відбуваються за участю викладачів кафедр академії. Обов’язковими є перегляди методичної ради академії, яка дає оцінку методичній роботі викладачів ліцею, рекомендації щодо завдань та побудови уроків, враховуючи вимоги академії.
Для 10-х класів була організована навчальна практика з академічного живопису та академічного рисунку.
Постійно діючий комітет з організації творчих виставок учнів у виставковій залі ліцею підготував персональні виставки учнів. В листопаді 2019 року за підсумками навчання в ліцеї була організована виставка робіт учнів 11-А класу «Ненудний академізм», учасники якої продемонстрували високий рівень оволодіння профільними навичками. Після демонстрації виставки у виставковій залі ліцею, виставка експонувалась в Культурно-інформаційному центрі Харківської обласної ради «Бузок» і отримала позитивні відгуки відвідувачів.
Середній бал навчальних досягнень учнів ліцею склав в 10-х класах – 9,25, в 11-х класах 9,25.
В 2020 році з ліцею було випущено 43 учні. За підсумками навчання в 10-11 класах випускники ліцею Повелиця Владислава та Маслова Марія нагороджені золотими медалями «За особливі успіхи у навчанні», випускники Ялпачек Влада та Мамонова Інга нагороджені срібними медалями «За успіхи у навчанні».
З 10-го до 11-го класу переведено 24 учні. За підсумками навчання в 10-му класі учениць Шевченко Ірину, Безкровну Дарю і Торопову Віру-Марію нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

3. Методична робота. Атестація та курсова перепідготовка педпрацівників

Науково-методична робота в ліцеї протягом року була спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення наступності у поглибленому вивченні профільних предметів, вивчення, узагальнення та створення умов для розповсюдження передового педагогічного досвіду, вдосконалення змісту профільної освіти та профільних предметних курсів за вибором. Методична робота була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми “Вибір оптимальних шляхів розвитку методичної роботи і її спрямованість на особистісно-орієнтований підхід у системі освіти”.
Протягом навчального року у відповідності з річним планом роботи проводилися засідання методичної ради ліцею.
На засіданнях науково-методичної ради ліцею обговорювалися плани роботи з предметів, підсумки вивчення стану викладання предметів базових дисциплін, методики викладання навчальних предметів та спецдисциплін, робота вчителів ліцею, аналіз системи роботи вчителів, що атестувались в поточному навчальному році.
В січні 2020 р. була проведена щорічна науково-методична конференція «Застосування естетичної компетенції у педагогічної діяльності з метою розвиту конкурентноспроможності особистості учня». Активну участь в проведенні конференції прийняли вчителі української мови та літератури Шмулик С.О., історії – Лук’янович О.В., математики – Таранська О.Л., англійської мови – Русанова Т.В.
Кожний вчитель ліцею працював за власною методичною темою згідно методичного листа, робота з предмету оформлюється в методичні папки.
Протягом року проводилася робота по підвищенню рівня педагогічного мистецтва та методичної майстерності. Були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного вчителя. Курси підвищення кваліфікації при ХНУ ім. Каразіна пройшли учителі О.Л.Таранська (математика і фізика), С.О.Шмулик (українська мова та література).
Широко використовуються в ліцеї можливості атестації педагогічних кадрів для стимулювання творчого професійного росту вчителів. В ліцеї створена і працює атестаційна комісія, яка разом з науково-методичною радою вивчала досвід та систему роботи вчителів, які атестувалися у поточному році. У 2019/2020 навчальному році під час атестації педагогічних працівників підтверджено кваліфікаційну категорію «Вчитель вищої категорії» учителю фізики і математики О.Л.Таранській, підтверджено педагогічне звання «Учитель-методист» вчителю української мови та літератури С.О.Шмулик.

4. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації

Протягом 2019/2020 навчального року адміністрацією проводилось вивчення діяльності щодо організації початку навчального року, стану відвідування учнями навчальних занять, роботи щодо організації закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, заповнення та видачі випускникам документів про освіту, об’єктивності та нормативності виставлення тематичних, семестрових та річних оцінок з навчальних предметів, роботи вчителів, класних керівників, стан викладання предметів.
У рамках проведення внутрішнього оцінювання якості освіти в Харківському академічному художньому ліцеї було проведено:
Моніторинг навчальних досягнень учн6ів (вивчення якості освітнього процесу, корекція освітньої діяльності педагогів, методичних підходів у викладацькій діяльності, простеження компетентнісного підходу у системі оцінювання навчальних досягнень учнів.
Моніторинг освітнього середовища в Харківському акаде6мічному художньому ліцеї (принцип рівності та доступності середовища для кожного, гнучкість у використанні середовища, простота та інтуїтивність використання середовища незалежно від досвіду, освіти користувачів мовного рівня та віку).
За результатами моніторингів були складені аналітичні довідки, накази.
Виявлені під час вивчення різних аспектів навчально-виховного процесу недоліки були проаналізовані та вжиті заходи щодо їх ліквідації. Відповідні рекомендації та доручення викладені у довідках та наказах, які доведені до відома виконавців.
Здійснення контролю за виконанням учителями програм відбувалось через відвідування уроків, вивчення документації, вивчення обліку ї оцінки знань учнів у класних журналах, контроль за роботою факультативів та індивідуальних занять з учнями.
Адміністрацією здійснені аналіз роботи ліцею за семестри, рік.
Проводилось вивчення якості знань, умінь учнів проведенням контрольних робіт з визначенням предметів, строків проведення, здійснення контролю за станом виховної роботи на уроках, в позаурочний час, в позакласній та позашкільній роботі, ознайомлення з календарними та поурочними планами вчителів та планами кл. керівників, вивчення рівня вихованості учнів, роботи по навчанню учнів займатись самонавчанням, самовдосконаленням, перевірка стану відвідування учнями ліцею, пропусків уроків без поважних причин, вибуття із ліцею.

5. Позакласна та позашкільна робота з учнями. Забезпечення
умов для індивідуального розвитку учнів, актуалізація
здібностей та інтересів учнів, профілактика правопорушень. Співробітництво школи з родиною, позашкільними та громадськими організаціями

Виховна робота у ліцеї сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму, а також створює в ліцеї сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та потреби, цікаво і с користю для власного розвитку проводити вільний час.
З метою створення умов задоволення комунікативних потреб формування культури спілкування учнів проводились ліцейські свята, позакласні заходи, екскурсії, години спілкування.
З метою забезпечення взаємодії ліцею з позашкільними закладами та громадськими організаціями протягом року були встановлені взаємодії з позашкільними закладами в організації учнів.
З метою демократизації управління ліцеєм на початку 2019/2020 навчального року були сформовані органи учнівського самоврядування. В жовтні 2019 року Були проведені вибори учнівської ради ліцею, сформовані комісії учнівського самоврядування. Це дало змогу залучити майже всіх учнів до різноманітних видів діяльності ліцею, а також до управління справами колективу. Робота учнів у комісіях учнівського самоврядування (інформаційно-правовій, культурно-просвітницької та з питань дозвілля, навчальної) сприяла вихованню почуття господаря ліцею, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності демократизму.
Робота інформаційно-правової комісії спрямовувалась у русло вдосконалення внутрішнього учнівського розпорядку ліцею, збереження майна. Багато уваги комісія приділяла питанню налагодження дисципліни учнів.
Комісія культурно-просвітницька та з питань дозвілля брала активну участь у підготовці різних акцій і свят.
Навчальна комісія опікувалась питаннями підвищення якості успішності, допомоги невстигаючим учням.
Протягом усього року надавалася педагогічно-доцільна допомога органам учнівського самоврядування, а також була здійснена діяльність тимчасових рад з підготовки та проведення загальноліцейських заходів.

6. Охорона життя і здоров’я дітей, вчителів, працівників.
Заходи з безпеки життя та здоров’я учасників освітнього процесу та охорони праці. Оздоровлення учнів

В минулому навчальному році адміністрацією ліцею були проведені наступні заходи: оформлення акту підготовки ліцею до нового навчального року, розроблений комплекс заходів з охорони праці та техніки безпеки, розроблений план та графік проведення занять з охорони праці: з технічним персоналом; з медпрацівниками; з учнями.
Регулярно проводились інструктажі з питань охорони життя дітей і необхідних правил техніки безпеки.
Були підготовлені навчальні кабінети та інші навчальні приміщення до початку навчального року, проведений огляд готовності навчальних кабінетів, взятий під контроль їх стан: забезпечено виконання правил з техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни. Проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, які фіксуються у відповідних журналах, забезпечено проведення вологого прибирання всіх навчальних приміщень; встановлений контроль за режимом провітрювання всіх приміщень ліцею; проведена робота з попередження травматизму.
З метою охорони життя і здоров’я дітей організовано лікувально-профілактичну роботу, консультації, визначений склад груп дітей з послабленим здоров’ям, організувати спеціальні заняття з фізкультури.
Адміністрацією вівся контроль за веденням у класних журналах обліку роботи з учнями з дотримання техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам.
З метою профілактики дитячого травматизму проведений заняття по по вивченню Правил дорожнього руху України, проведені заняття і заліки по закріпленню вивчених правил індивідуально в кожного учня, проведені заняття по вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами, прийняти заліки, перед початком шкільних канікул, екскурсій, культпоходів проводились бесіди з попередження дитячого травматизму (з записами в журнал і щоденники учнів); забезпечено виконання правил протипожежної безпеки, ознайомити учнів з планом евакуації з ліцею у випадку аварійного стану; здійснювалось ознайомлення учнів з правилами поведінки біля високовольтних ліній, в лісі, біля водоймищ, при ожеледиці, заметах та інших небезпечних для життя явищ. Провести цикл бесід по даній тематиці з записами в журнал і щоденники учнів з записами в журнал і щоденники учнів; здійснювався зв’язок з наркологічним диспансером, медичними центрами; контроль за наявністю та веденням журналів ввідного інструктажу учнів; контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями; забезпечення організованого та своєчасного проведення диспансеризації вчителів, учнів ліцею (флюорографія, поглиблений огляд); перевірка забезпеченості ліцею первинними засобами пожежогасіння та обладнання ліцею. Вогнегасниками.

7. Заходи по раціональному використанню і укріпленню
навчально-матеріальної бази ліцею. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність адміністрації в 2019/2020 навчальному році була спрямована на реалізацію системи стимулювання діяльності працівників ліцею, подання соціально-матеріальної допомоги учням, працівникам ліцею, інформаційне забезпечення керування шкільним колективом, вивчення стану навчально-матеріальної бази ліцею, її збереження, зміцнення, проведення профілактичних ремонтних робіт в ліцеї, перевірку правильності використання фінансових засобів.
На початку навчального року були проведені заходи по збереженню та закріпленню навчально-матеріальної бази ліцею: проведення атестації навчальних кабінетів, приміщень ліцею до нового навчального року щодо їх відповідності нормативам; огляд стану та збереженості навчально-матеріальної бази; забезпечення збереження майна та приміщень ліцею, складання замовлення на меблі, обладнання. Проведено перевірку готовності приміщень до нового навчального року.
Був розроблений кошторис на новий навчальний рік, який було затверджено радою та засновником ліцею; складений річний звіту про фінансово-господарчу діяльність, в якому зазначено використання коштів на подання матеріальної допомоги, преміювання, на поточний ремонт ліцею.

8. Кадрова політика. Матеріальне та соціальне забезпечення співробітників ліцею. Підвищення соціальних стандартів

Кадрова політика, матеріальне та соціальне забезпечення працівників ліцею базувалися на законах України «Про освіту», «Про оплату праці», «Про відпустки», Кодексі законів України про працю, інших законодавчих актах України, нормативних документах Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, умовах Колективного трудового договору.
Згідно Закону України «Про освіту» посадові оклади обчислювались виходячи з встановленого законом обсягу мінімальної заробітної плати.

Просимо колектив ліцею розглянути цей звіт та визнати роботу директора ліцею з організації роботи ліцею, навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов навчання, праці, підвищення стандартів матеріального і соціального забезпечення задовільною та висловити свої побажання щодо її покращення.

Рисунок1 Рисунок2 Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7 Рисунок8 Рисунок10 Рисунок14 Рисунок24 Рисунок23 Рисунок40 Рисунок44

Рисунок50

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ЛІЦЕЮ

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», розглянувши звіт про роботу директора в 2019/2020 навчальному році
1.1. Визнати роботу директора Харківського академічного художнього ліцею в 2019/2020 навчальному році задовільною.
1.2. З метою забезпечення всебічного розвитку кожного учня ліцею, сприянню реалізації його духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників освітнього процесу визначити наступні пріоритетні напрями роботи директора ліцею в 2019/2020 навчальному році:
1.Забезпечення реалізації державних стандартів і профільності освіти:
- Впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
- Підвищення якості освітнього процесу та забезпечення його спрямованості на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань із різних предметів, успішну адаптацію дитини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;
- Сприяння життєвому самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профільного навчання;
- Підвищення професійної компетенції вчителів щодо впровадження ефективних педагогічних технологій;
- Вдосконалення роботи з обдарованими дітьми шляхом залучення учнів до участі у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, роботі Малої академії наук, пожвавлення роботи учнівського самоврядування, виявлення учнівських лідерів;
- Дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання критеріїв оцінювання навчальних досягнень.
2. Зміцнення і розвиток виховної функції навчального закладу:
- Спрямування виховної роботи на впровадження нових форм та методів національно-патріотичного виховання, розширення складу суб’єктів виховної діяльності, посилення координації зусиль адміністрації, класних керівників, кожного учителя – кожен урок повинен мати національно-патріотичну виховну складову;
- Формування в дітей та молоді національної ідентичності, активної проукраїнської громадянської позиції, розуміння єдності та цілісності України, особливої відповідальності за долю держави та рідного міста;
- Підтримка діяльності органів учнівського самоврядування як осередків становлення патріотів України, сприяння патріотичним ініціативам учнів;
- Посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань учнів про задачі Збройних Сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки;
- Формування здорового способу життя, екологічної культури особистості.
3. Вдосконалення системи взаємодії ліцею з інститутами суспільства:
- Розвиток суспільної моделі управління ліцеєм шляхом розгортання діяльності та розширення повноважень Ради ліцею, Батьківської ради ліцею, органів учнівського самоврядування, удосконалення системи відкритості у взаємодії з громадськістю;
- Налагодження відкритого діалогу педагогів з учнями і батьками, їх співробітництва в обговоренні актуальних питань навчально-виховного процесу;
- Підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації навчально-виховного процесу, нормативності його різних аспектів;
- Розвиток партнерських відносин із вищими навчальними закладами, які відповідають профілю ліцею (насамперед ХДАДМ) щодо розвитку обдарованості учнівської молоді шляхом створення спільних кафедр, залучення педагогів вишів до роботи в ліцеї, проведення профорієнтаційних заходів, майстер-класів з профільних предметів тощо.
4. Удосконалення єдиного освітнього інформаційного середовища:
- Збереження та активне використання комп’ютерної та мультимедійної техніки;
- Спрямування роботи з педагогічними кадрами та працівниками на підвищення рівня ІКТ-компетентності та інформаційної культури;
- Забезпечення процесу інформаційного наповнення сайту ліцею, заповнення інформаційних баз системи освіти;
- Сприяння існуванню та культурному наповненню сторінок учнівського самоврядування ліцею в соціальних мережах (електронних газет тощо).
5. Створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу:
- Дотримання вимог нормативних документів щодо організації медичного обслуговування ліцею та запобігання дитячому травматизму;
- Удосконалення роботи з формування в учнів культури здоров’я та мотивації до здорового способу життя;
- Посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень серед учнів.